Algemene voorwaarden Clubp te Escharen

Clubp is een merk van ABCS. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (hoofdstuk A) en Bijzondere gedeeltes (hoofdstukken B en C).

A. Algemene bepalingen

B. Ondersteunende- en receptiediensten

C. Werving en selectie


A. Algemene bepalingen

In dit onderdeel zijn de algemene bepalingen die op alle diensten en werkzaamheden van Algemeen Bureau voor Communicatie en Secretariaat van toepassing zijn opgenomen.


Artikel 1 Definities 

1. Aanvraag: een verzoek van Opdrachtgever aan ABCS om een Opdracht tot stand te brengen conform de condities aangegeven in de aanvraag;

2. ABCS: Algemeen Bureau voor Communicatie en Secretariaat, gevestigd aan de Kranenhofscheweg 1, 5346 NP Escharen;

3. Ambtelijk ondersteunende werkzaamheden: voorbereidingswerkzaamheden ten aanzien van ambtelijke stukken, het voeren van correspondentie, het uitwerken van nota’s en stukken, het organiseren en coördineren van verkiezingen, plannen en organiseren van vergaderingen inclusief juiste verslaglegging, documentatie en archivering, het opstellen van actie- en besluitlijsten en het bewaken daarvan, en andere werkzaamheden die in overleg met de Opdrachtgever worden afgesproken;

4. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd, al dan niet na wijziging door ABCS worden gehanteerd en waaronder zij haar dienstverlening verricht;

5. Evenement: het in opdracht van Opdrachtgever organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen waarbij in overleg met Opdrachtgever nader te bepalen gewenste faciliteiten worden vastgesteld en waarvoor ABCS de organisatorische werkzaamheden op zich neemt;

6. Kandidaat: de door ABCS op grond van een Opdracht tot Werving & Selectie ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon;

7. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die door ABCS wordt voorgedragen om een bepaald project uit te voeren binnen de onderneming van Opdrachtgever. Onder Medewerker wordt in dit verband tevens verstaan alle door ABCS ingeschakelde zzp’ers;

8. Offerte: een door ABCS gegeven aanbod met daarin de te leveren diensten met vermelding van de door Opdrachtgever te betalen vergoeding daarvoor; 

9. Opdracht: De door ABCS te verrichten werkzaamheden conform de Overeenkomst in de vorm van een inspanningsverplichting;

10. Ondersteunende werkzaamheden: het schrijven van projectplannen, hulp bij subsidieaanvragen, budgetbeheer, opstellen en beheren van notulen, zorgdragen voor informatievoorzieningen zoals de website, social media en nieuwsbrieven, zorgdragen voor projectadministratie, zorgdragen voor e-mail, telefoon en agendabeheer, het plannen en organiseren van vergaderingen en evenementen en andersoortige ondersteunende werkzaamheden die deel uitmaken van de Opdracht;

11. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee ABCS een Overeenkomst heeft gesloten dan wel aan wie ABCS een schriftelijke of mondelinge aanbieding doet;

12. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen ABCS en de Opdrachtgever waarbij ABCS  zich verbindt om een opdracht uit te voeren binnen de onderneming van Opdrachtgever tegen een door Opdrachtgever te betalen vergoeding;  

13. Platform: een digitale omgeving waar kennis gedeeld wordt op basis van een abonnementsdienst. 

14. Project: de bij de Opdrachtgever door (een Medewerker van) ABCS te verrichten werkzaamheden;

15. Receptiediensten: het ontvangen van gasten op locatie, het voeren van  telefoongesprekken, en/of het beheren van facilitaire en secretariële zaken;

16. Tarief: het door Opdrachtgever aan  ABCS verschuldigde tarief. Het tarief wordt per uur berekend of een door ABCS nader te bepalen vast bedrag;

17. Virtuele diensten: het verrichten van ondersteunde werkzaamheden op afstand welke diensten flexibel kunnen worden afgenomen tegen een variabele prijs.

18. Werving en selectie: het zoeken en benaderen van geschikte kandidaten op grond van door Opdrachtgever verstrekte gegevens voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden/ diensten.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal geheel met alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen ABCS en de Opdrachtgever, verbandhoudend met de werving en selectie van de Medewerker door ABCS en het uitvoeren van werkzaamheden door de Medewerker via ABCS binnen de onderneming van de Opdrachtgever, en zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. 

2. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ABCS voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

3. De algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen (hoofdstuk A) en bepalingen die betrekking hebben op een specifieke dienst (hoofdstukken B en C). Voor zover een specifieke bepaling of een deel van een specifieke bepaling in strijd is met een algemene bepaling, gaat die specifieke bepaling of een deel van de specifieke bepaling voor op de algemene bepaling.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/ of een andere partij zijn niet van toepassing en worden door ABCS uitdrukkelijk van de hand gewezen. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de onderhavige Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk met ABCS overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdrachten of overige overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard. 

6. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig zijn, of niet rechtsgelding worden, zullen alle overige bepalingen van kracht blijven

7. Deze Algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

8. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van ABCS is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan (een) derde(n).


Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst/ de Overeenkomst

1. Alle offertes en kostenopgaven van ABCS zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt. 

2. ABCS maakt kosten voor het opmaken van een offerte. Deze kosten kunnen onder andere (doch niet uitsluitend) bestaan uit: kosten voor het inwinnen van (bedrijfs)informatie van Opdrachtgever, kosten voor het doen van een vooronderzoek met betrekking tot de Opdracht en kosten die ABCS heeft verschuldigd is aan derden ten behoeve van de Opdracht of het vooronderzoek. 

3. De Overeenkomst tussen ABCS en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer

a) de Opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft op de offerte en ABCS een Opdrachtbevestiging heeft gestuurd aan de Opdrachtgever , of;

b) bij ontbreken van een schriftelijk akkoord op de offerte, indien uit gedragingen van de Opdrachtgever en/of ABCS blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst. De offerte en deze algemene voorwaarden worden dan geacht te zijn geaccepteerd.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ABCS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ABCS anders aangeeft.

5. Offertes en aanbiedingen van ABCS zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie tijdig en naar waarheid wordt verstrekt voor opzet, uitvoering, en afronding van de opdracht. ABCS mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. 

6. ABCS kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

7. Bij gedeeltelijke aanvaarding van een samengestelde offerte of aanbieding, kan ABCS  niet verplicht worden tot het uitvoeren van deze opdracht. ABCS heeft het recht om de opdracht of een deel daarvan niet te aanvaarden en/of een andere prijs te bedingen.

8. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten. 

9. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is ABCS gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen.

10. Eventuele mondelinge toezeggingen van ABCS binden ABCS niet dan nadat en voor zover zij door ABCS schriftelijk zijn bevestigd aan Opdrachtgever.

11. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren tegen het vooraf afgesproken tarief.

12. Als binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor ABCS is hieromtrent nimmer schadevergoeding verschuldigd.


Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van ABCS die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is de aansprakelijkheid van ABCS te allen tijde beperkt tot het door haar verzekeraar uit te betalen bedrag, met inbegrip van het eigen risico dat ABCS in verband met die verzekering draagt. 

2. Indien en voor zover de verzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering biedt, is de aansprakelijkheid van ABCS , mits het om een rechtsgeldige aanspraak gaat, beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00).

3. ABCS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ABCS is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens.

4. ABCS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

5. ABCS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. ABCS is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.

7. ABCS is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

8. ABCS neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie over de resultaten van de Opdracht.


Artikel 5 Duur en beëindiging 

1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, behoudens het hierna voor beëindiging bepaalde.

2. De Overeenkomst kan met schriftelijke instemming van beide partijen worden verlengd onder de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de Overeenkomst. 

3. ABCS is gerechtigd in de onderstaande gevallen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en volledige schadevergoeding te vorderen:

a) indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard; 

b) indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
c) indien de Opdrachtgever de bedrijfsvoering in de door de Opdrachtgever gevoerde onderneming staakt;
d) indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Opdrachtgever;
e) indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en een door ABCS gestelde redelijke termijn tot nakoming is verstreken zonder dat van herstel van de tekortkoming sprake is geweest;
f) indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de Opdrachtgever betaling van de factuur nog niet heeft plaatsgevonden;
g) indien er een dusdanige verandering in de omstandigheden bij de Opdrachtgever optreedt dat een voortzetting van de werkzaamheden van de Medewerker niet langer verantwoord is;
h) indien de Medewerker de samenwerking met ABCS beëindigt of op andere wijze niet langer de met ABCS gemaakte afspraken kan nakomen. Ingeval van opzegging of ontbinding van de Overeenkomst door ABCS, zal ABCS jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. Indien de uitvoering van deze Overeenkomst ten gevolge van overmacht gedurende een periode langer dan drie maanden geheel of vrijwel geheel onmogelijk is, is iedere partij bevoegd de Overeenkomst eenzijdig, tussentijds te beëindigen, zonder dat Partijen daarbij een beroep kunnen doen op enige schadevergoeding. 

5. ABCS is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten haar wil. In geval van overmacht worden de verplichtingen van ABCS opgeschort.


Artikel 6 Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten

1. ABCS en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. ABCS en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

2. De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Alle rechten van intellectuele eigendom blijven berusten bij de partij die deze inbrengt bij de uitvoering van de Overeenkomst. Voor zover nodig verstrekt ABCS een niet exclusief recht tot gebruik op hetgeen specifiek in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever is ontwikkeld.

3. Indien Opdrachtgever schade lijdt op basis van dit artikel kan ABCS niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt. 


Artikel 7 Vergoeding en betaling 

1. Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door ABCS verrichte diensten, zal de Opdrachtgever aan ABCS een vergoeding verschuldigd zijn, conform het tarief van ABCS zoals dat in de Overeenkomst staat vermeld. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten en mogelijk op verzoek van de Opdrachtgever door ABCS te plaatsen advertenties zijn niet in dit tarief inbegrepen en zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

2. De eventuele reis-, verblijf- en onkosten van de Medewerker ten behoeve van kennismakingsgesprekken en de uit het project voortvloeiende werkzaamheden voor de Opdrachtgever, welke kosten door ABCS aan de Medewerker worden vergoed, zullen door de Opdrachtgever aan ABCS worden vergoed. Voor werkzaamheden buiten normale werktijden verricht, gelden de in de Overeenkomst vastgelegde vergoedingen.

3. Indien de Medewerker voor andere dan overeengekomen werkzaamheden wordt ingezet, is ABCS gerechtigd de in de Overeenkomst vastgelegde vergoedingen eenzijdig te wijzigen.

4. ABCS zendt de Opdrachtgever maandelijks een voorschotnota op basis van een door de Medewerker geschat aantal te werken uren/dagen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uiterlijk in de derde week van iedere maand het gefactureerde bedrag op de rekening van ABCS is bijgeschreven. Indien het werkelijk aantal gewerkte uren/dagen afwijkt van het geschatte aantal uren/dagen zal ABCS door middel van een afrekeningsnota het verschil worden gecorrigeerd.

5. Na het verstrijken van de in de factuur van A.B.CS. gestelde betalingstermijn, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan aan ABCS de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag, deze rentevergoeding laat onverlet het recht van ABCS om schadevergoeding te vorderen. 

6. Alle kosten die ABCS maakt met betrekking tot de invordering en inning van de door  ABCS niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7. ABCS is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd zal zijn.

8. ABCS is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen op basis van CBS index. Opdrachtgever is in dat geval gehouden het hogere tarief te voldoen.

9. Door ABCS opgegeven of met ABCS overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de offerte of aanvaarding van een Opdracht door ABCS ABCS is gerechtigd de verkoopprijs nadien te verhogen  en aan de Opdrachtgever door te berekenen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de lonen, belastingen, veranderingen in de wisselkoers, verzekeringspremies, inkoopprijzen, de in het kader van de Opdracht te maken kosten of een stijging van andere kostprijs-bestanddelen.


Artikel 8 Reclames

1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever reclameert, kenbaar te worden gemaakt.

2. Reclames met betrekking tot de werkzaamheden en/of verrichte diensten van ABCS dienen schriftelijk binnen 10 dagen na het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten, kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

4. Reclames als in het eerste en tweede lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

5. Opdrachtgever dient ABCS in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

6. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door ABCS gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

7. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft ABCS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald bedrag.


Artikel 9 Annulering

1. Als een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, is de Opdrachtgever verplicht om ABCS volledig schadeloos te stellen. De Opdrachtgever dient alle gemaakte onkosten, gederfde winst, gederfde omzet, de volledige orderprijs en het geleden verlies aan ABCS te voldoen.

2. Een Opdrachtgever welke een consument is, heeft het recht de overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken indien er is voldaan aan één van de gronden zoals omschreven in artikel 6:230o BW.

3. Als een Opdrachtgever welke een consument is, de overeenkomst wenst te annuleren nadat deze tot stand is gekomen en er geen sprake is van één van de gronden zoals omschreven in artikel 6:230o BW, is de Opdrachtgever gehouden 30% van de overeengekomen prijs (inclusief btw) als annuleringskosten te betalen, tenzij de onkosten die A.B.C..S reeds heeft gemaakt hoger zijn. Wanneer dat het geval is, worden de onkosten welke ABCS heeft gemaakt (inclusief btw) in rekening gebracht.


Artikel 10 Wijziging

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ABCS de Opdrachtgever hierover inlichten.

3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ABCS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. Voor zover een vaste prijs per te verlenen dienst is overeengekomen en voor zover deze wijzigingen en/of aanvullingen meerwerk met zich meebrengen, worden deze kosten door ABCS aan Opdrachtgever doorbelast conform het in de Overeenkomst overeengekomen uurtarief. Bij ontbreken van een uurtarief, wordt het gebruikelijk door ABCS gehanteerde tarief, dan wel een redelijk tarief gehanteerd. 

5. Van meerwerk is sprake indien de Opdrachtgever opdracht geeft aan ABCS tot het verrichten van werkzaamheden die buiten de overeengekomen diensten vallen. Ook hoger uitgevallen kosten voor stelposten kunnen worden berekend als meerwerk.

6. Een wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts, indien deze door zowel door ABCS als Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard, tenzij het gaat om een noodzakelijke wijziging/ aanvulling ter deugdelijke uitvoering van de opdracht.


Artikel 11 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of partijen een Overeenkomst voor bepaalde duur zijn overeengekomen. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden om te betalen voor de Opdracht die reeds door ABCS is uitgevoerd, te betalen voor alle kosten die ABCS tot dan toe heeft gemaakt en te betalen voor alle schade die ABCS door de opzegging heeft geleden.

2. Als een Overeenkomst van opdracht voor bepaalde duur is overeengekomen, dan wordt deze Overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde duur, tenzij de Overeenkomst uiterlijk één maand voor einde van de bepaalde termijn schriftelijk is opgezegd door een der partijen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Tussentijdse beëindiging laat het recht van ABCS onverlet om van cliënt, kosten en schade te vorderen.


Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, almede geschillen omtrent de algemene voorwaarden zelf, worden behandeld door de bevoegde rechter te Oost-Brabant.


B. Ondersteunende- en receptiediensten


Artikel 14 Toepasselijkheid

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkzaamheden van ABCS waarbij Medewerkers in opdracht van Opdrachtgever ambtelijk ondersteunende werkzaamheden verrichten voor ambtelijke besturen, ondersteunende werkzaamheden voor projectteams, in de vorm van receptiediensten of andere opdrachten waarbij ondersteunende werkzaamheden worden verricht in de ruimste zin van het woord.


Artikel 15 Uitvoering van de Overeenkomst

1. ABCS neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft daarom geen garantie over de resultaten van de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. ABCS heeft het recht de opdracht gedeeltelijk of geheel door derden te laten uitvoeren.

3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de opdracht niet is verstrekt door een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 16 Evenementen

1. Indien gewenst, organiseert ABCS evenementen voor Opdrachtgever. Dit gebeurt altijd in overleg en samenspraak met Opdrachtgever.

2. Bij het organiseren van een evenement maakt Opdrachtgever aan ABCS duidelijk onder welke voorwaarden en welke faciliteiten het evenement wordt georganiseerd.

3. ABCS treedt daarbij tussen derde partijen en Opdrachtgever op als bemiddelaar en uitdrukkelijk nimmer als contractspartij.

4. ABCS organiseert evenementen op basis van gegevens en informatie zoals door Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien deze informatie en/of gegevens onjuist door Opdrachtgever zijn weergegeven, is ABCS niet aansprakelijk.

5. Met betrekking tot het organiseren van evenementen, geldt voor ABCS een inspanningsverplichting en geeft daarom geen garantie over de resultaten van de Opdracht.


Artikel 17 Werkwijze planning

1. Voordat de ondersteunende werkzaamheden voor ambtelijke besturen en projectteams worden uitgevoerd, bespreken ABCS en Opdrachtgever de gewenste opzet en uitvoering en de gewenste wijze van beheer van de planning.

2. ABCS en Opdrachtgever bepalen aan de hand van afspraken in de Overeenkomst de duur van de te leveren diensten.


Artikel 18 Kwaliteit Medewerker 

  1. ABCS behoudt zich het recht voor de Medewerker na overleg met de Opdrachtgever te vervangen door een derde.

  2. Ingeval de Medewerker gedurende de uitvoering van het project niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever A.B.C.S hiervan terstond telefonisch in kennis stellen en dit vervolgens binnen één dag schriftelijk bevestigen. Een verzoek tot vervanging dient door de Opdrachtgever objectief te zijn gemotiveerd. ABCS zal met de Opdrachtgever ter zake overleg plegen. De Opdrachtgever zal in geen geval de betalingen voor de Medewerker aan ABCS staken.

Artikel 19 Virtuele diensten

  1. Hetgeen in deze afdeling is bepaald, is eveneens van toepassing op virtuele diensten van ABCS.

  2. ABCS en opdrachtgever komen overeen welke virtuele diensten worden verricht en welke werkzaamheden er daaromtrent verricht dienen te worden.

  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden in te laten loggen in de virtuele omgeving waartoe de Opdrachtgever toegang krijgt.


Artikel 20 Verbod uit- en doorleen

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet gerechtigd aan haar door ABCS ter beschikking gestelde Medewerker aan derden uit of door te lenen, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. Overtreedt de Opdrachtgever deze verplichting, dan is ABCS gerechtigde de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Opdrachtgever in rekening brengen. De Opdrachtgever stelt ABCS volledig schadeloos.

  2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever verboden aan haar door ABCS te beschikking gestelde Medewerker in dienst te nemen. Overtreedt de Opdrachtgever deze verplichting, dan is ABCS gerechtigde alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Opdrachtgever in rekening brengen. De Opdrachtgever stelt ABCS volledig schadeloos.

  3. Bij overtreding van lid 1 of lid 2 van dit artikel is ABCS gerechtigd een boete van € 5.000 in rekening te brengen bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van ABCS om aanvullende schadevergoeding te vorderen.


  C. Werving en selectie


Artikel 21 Keuze kandidaat

  1. ABCS zal haar kennis van de arbeidsmarkt en netwerk aanwenden om een geschikte kandidaat te zoeken voor de door Opdrachtgever aangegeven functie. ABCS heeft in dit geval een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever om als bemiddelaar op te treden (en nimmer als contractspartij). Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij de door ABCS geselecteerde kandidaat een (arbeids)overeenkomst aanbiedt.


Artikel 22 Werving en selectie opdracht

  1. Opdrachtgever verstrekt aan ABCS volledige en nauwkeurige inlichtingen aangaande de functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsvoorwaarden, gewenste profiel en competenties, betrekking hebbende op de Opdracht. Het is voor de Opdracht van essentieel belang dat de informatie en gegevens die Opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekt juist en volledig zijn.

  2. ABCS zal zich inspannen om op basis van de door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen en wensen de kandidaten te selecteren.

  3. Indien en voor zover ABCS schade lijdt doordat de bij de opdracht verstrekte inlichtingen en gegevens niet overeenstemmen met de werkelijk uit te oefenen functie of doordat de functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uit te oefenen functie, is Opdrachtgever gehouden alle schade en gemaakte kosten volledig aan ABCS te vergoeden.

  4. ABCS is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.


Artikel 22 Vergoeding

1. Opdrachtgever is voor de door ABCS te verrichten dienstverlening een vergoeding verschuldigd, zoals omschreven in de offerte.

2. Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd aan ABCS indien ABCS heeft zorggedragen voor werving en/of selectie van een aan de Opdrachtgever voorgestelde kandidaat/kandidaten direct dan wel indirect. Onder een vervulling van de werving en selectie wordt ook begrepen een door ABCS aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat, die binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of al dan niet via derden, direct op enigerlei wijze werkzaam is bij de Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. ABCS heeft dan recht op de overeengekomen vergoeding uit de opdrachtbevestiging, ongeacht of Opdrachtgever de betreffende kandidaat afwijst.

3. De vergoeding bedraagt de in de opdrachtbevestiging opgenomen vergoeding.